Drobečková navigace

Úvod > Svazek obcí > Svazek obcí původní > Projekty

Projekty

 

vzdělávání

Profesionalizace DSO Mariánská zahrada na rok 2016

Mariánská zahrada sdružuje 31 obcí. V roce 2016 získala finanční podporu  ve výši 50 000 Kč z grantového programu „Podpora svazků obcí“ od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Finanční prostředky byly využity na provozní, administrativní činnost svazku, na rozvoj, na propagaci území Mariánské zahrady, na aktualizaci a správu webových stránek. Druhým rokem jsou otevřena na území Mariánské zahrady dvě informační centra pro turisty v Bukvici a v Kopidlně, kde propagujeme svazek obcí, členské obce, turistické území Mariánské zahrady, Jičínsko a Královéhradecký kraj. Cílem projektu je pokračování ve spolupráci s členskými obcemi, s pořádáním tradičních kulturních i sportovních akcí. V roce 2016 jsme spolupracovali s MAS Otevřené zahrady Jičínska.

Členským obcím zajišťujeme výpůjčky mobiliáře na společenské a kulturní akce. V roce 2016 se odehrál VIII. ročník turnaje v malé kopané.  Další akcí byla pouť ke kapli sv. Anny a pouť na Loretu. V měsíci prosinci plánujeme čtyři adventní koncerty. Zahrají a zazpívají Kůsovic koledníci. Na webových stránkách Mariánské zahrady propagujeme členské obce a zveřejňujeme jejich společenské a sportovní akce.

V roce 2016 se připravují podklady ke zpracování textů pro informační tabule ke kaplím Loreta, Andělíček, sv. Trojice a ke kamenné stéle, která je umístěna na Holém vrchu. V roce 2017 informační tabule a stojany budou vyrobeny a zabudovány.

 

 

Profesionalizace DSO Mariánská zahrada na rok 2015

 

Mariánská zahrada, která  sdružuje 31 obcí  získala v roce 2015 finanční podporu  ve výši 50 000 Kč z grantového programu „Podpora svazků obcí“ od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Finanční prostředky byly využity na provozní, administrativní činnost svazku, na rozvoj, na propagaci území Mariánské zahrady, na aktualizaci webových stránek. Na území Mariánské zahrady bylo otevřeno druhé informační centrum pro turisty v Bukvici, kde propagujeme svazek obcí, členské obce,  turistické území Mariánské zahrady, Jičínsko a Královéhradecký kraj. První informační centrum bylo otevřeno v Kopidlně.

 Cílem projektu je pokračování ve spolupráci s členskými obcemi, s pořádáním tradičních kulturních i sportovních akcí. V roce 2015 jsme spolupracovali s MAS Otevřené zahrady Jičínska, se Sdružením Český ráj a s Městem Jičínem.

Členským obcím zajišťujeme výpůjčky mobiliáře na společenské a kulturní akce. V roce 2015 se odehrál VII. ročník turnaje v malé kopané.  Další akcí byla pouť na sv. Annu, tematická vycházka po Velišských památkách s odborným výkladem. V říjnu plánujeme pouť na Loretu s procesím k Andělíčku a adventní koncerty.

V roce 2015 byly dokončeny dva projekty se Sdružením Český ráj, na kterých spolupracovalo Město Jičín a Svazek obcí Mariánská zahrada. Jednalo se o projekt: „Prezentace kulturního dědictví Mariánské a Valdštejnovy zahrady“ a „Rozvoj turistiky v Mariánské a Valdštejnově zahradě“. Výstupem projektů jsou: skládačky pod názvem „Sakrální skvosty Jičínska“, trhací mapy pod názvem“ Mariánská a Valdštejnova zahrada“, v 15 obcích byly umístěny informační tabule. Na webových stránkách MZ, Města Jičína, Sdružení Český ráj či v informačních centrech je možné si vytisknout či fyzicky převzít 7 questingů (hledaček). Mariánská zahrada získala v tištěné formě i elektronické verzi „Studii zmapování turistického potencionálu území Mariánské a Valdštejnovy zahrady“ s přílohami.

 

 

 

Profesionalizace DSO Mariánská zahrada na rok 2014

 

Svazek obcí Mariánská zahrada, který  sdružuje 31 obcí  získal v roce 2014 finanční podporu  ve výši 58 000 Kč z grantového programu od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Finanční prostředky byly využity na činnost svazku, na rozvoj a na propagaci území Mariánské zahrady.

Cílem projektu je pokračování ve spolupráci s členskými obcemi, s pořádáním tradičních kulturních i sportovních akcí. V letošním roce svazek obcí oslavil 10 let od založení v členské obci Veliš, kde byl připraven bohatý program pro členské obce a širokou veřejnost. U této příležitosti byla vydána publikace pod názvem: „Mariánská zahrada v našem čase“. Vydáním publikace zvyšujeme povědomí o turistickém území a činností svazku.

Kromě informační, poradenské, propagační,  provozní ,administrativní činnosti, vedení účetnictví aktualizujeme webové stránky, spolupracujeme na projektu se Sdružením Český ráj a městem Jičínem. Spolupracujeme s MAS Otevřené zahrady Jičínska na zpracování strategie pro nové programovací období.  Pro členské obce zajišťujeme výpůjčky mobiliáře pro akce různého zaměření.

Ve spolupráci s členskými obcemi se odehrál VI. ročník turnaje v malé kopané v Jičíněvsi, v září  turnaj v sousedském volejbale ve Slavhosticích, dále se pořádá tradiční pouť na sv. Annu v Dolním Lochově ( červenec), pouť na Loretu s procesím ke kapli Andělíček( říjen), tematická vycházka v Nadslavi ( říjen), oslava 10. Výročí ( červenec)ve Veliši, atd.

Pro informaci ,v roce 2014 byly vydány dvě diplomové práce na téma Mariánská zahrada. Obec Bukvice vydala turistickou kartu Lorety, která je dominantou turistické oblasti Mariánská zahrada.

 

 

Profesionalizace DSO Mariánská zahrada na rok 2013

Svazek obcí Mariánská zahrada sdružuje 31 obcí jihozápadně od Jičína. Mariánská zahrada byla podpořena v roce 2013 z grantového programu KÚ KHK - „Podpora svazku“ finanční částkou ve výši 44 000 Kč. Finanční prostředky byly určeny na řízení svazku obcí a rozvíjení aktivit, které podporují rozvoj členských obcí a území vymezené turistické oblasti Mariánská zahrada. Cílem projektu je kromě provozní, administrativní činnosti svazku a vedení účetnictví, pokračovat v započatých dnes již tradičních kulturních či sportovních akcích, v přednáškách, v tematických vycházkách. Jedenkrát ročně vydáváme  noviny MZ za kalendářní rok s informacemi o dění na jejím území. Aktualizujeme webové  stránky, zveřejňujeme na webových stránkách MZ pozvánky na kulturní, společenské a sportovní akce, které členské obce či jiné organizace zasílají ke zveřejnění, či jiné aktuality.

Zajišťujeme pro členské obce poradenskou činnost, evidenci mobiliáře, vydávaní, následnou kontrolu a vrácení mobiliáře ze společenských , kulturních či sportovních akcí.   

V roce 2013 byly zrealizovány akce ve spolupráci s členskými obcemi: např. tradiční pouť na sv. Annu ( červenec), pouť na Loretu s procesím ke kapli Andělíček ( říjen), v rámci sportu se uspořádal V. ročník turnaje  v malé kopané na hřišti v Jičíněvsi a sousedský volejbal v obci Slavhostice. Na obou turnajích se hraje o velký putovní pohár Mariánské zahrady a o umístění na prvních třech místech. Počátkem roku se vydávají noviny Mariánské zahrady za předešlý kalendářní rok. V předvánočním čase pořádáme vánoční koncerty po kostelích a kaplích na území Mariánské zahrady ( Bukvice, Bystřice, Nadslav, Údrnice a Zelenecká Lhota). Obec Bačalky  a MZ pozvala milovníky historie a turistiky na naučnou vycházku pod názvem  „Putování za lidovou architekturou Markvaticka“.

Spolupracujeme s členskými obcemi, s MAS Otevřené zahrady Jičínska, navázali jsme na spolupráci  se Sdružením Český ráj a jinými organizacemi. V roce 2013 vydáním sborníků byl ukončen projekt ve spolupráci s Univerzitou Pardubice. Výstupem projektu jsou 4 sborníky studentských prací. Názvy sborníku: „Kronika a drobné památky velišské farnosti“, Kronika a drobné památky ostruženské farnosti“, Kopidlenská farnost – minulost a současnost jejích drobných památek“, Kopidlenská farnost v historických dokumentech.

V roce 2013 jsme zahájili spolupráci se Sdružením Český ráj v rámci dvou projektů pod názvem: „Prezentace kulturního dědictví Mariánské a Valdštejnovy zahrady“ a projektu „Rozvoj turistiky v Mariánské a Valdštejnově zahradě“. Snahou a cílem projektu je propagace vymezené turistické oblasti Mariánská zahrada na území Královéhradeckého kraje.

 

 

 

Profesionalizace DSO Mariánská zahrada na rok 2012

Profesionalizace DSO Mariánská zahrada na rok 2012 byl podpořen z grantového programu Krajským úřadem Královéhradeckého kraje finanční částkou ve výši 64 tis. Kč.

Svazek obcí Mariánská zahrada, který sdružuje 31 členských obcí obdržel dotaci pro rok 2012 ve výši 64 tis. Kč.

Cílem projektu je pokračovat v aktivitách ve spolupráci s členskými obcemi, rozvíjet obnovu kulturní krajiny, propagovat turistickou oblast Mariánskou zahradu a cestovní ruch v Královéhradeckém kraji.

V rámci projektu byly zřízeny nové webové stránky Mariánské zahrady, které jsou v průběhu roku aktualizovány. Byly vydány noviny MZ, kde si každý čtenář přečte, co se událo na území MZ. Vymezenou turistickou oblast propagujeme poublikací, skládankami, atd. na území MZ i mimo ní. Obce jsou průběžně informovány e-maily. V rácmi poradenství zajišťujeme spolupráci s manažerem k orientaci grantové politky vypisovaných grantů.

Spolupracujeme s MAS Otevřené zahrady Jičínska. Manažerka jezdí na schůzky předsednictva a na valné hromady. Představitelé obcí a měst jsou informováni o výzvách, které se připravují nebo jsou vypsány.

Svazek obcí zajišťuje tradiční akce, které navazují na projekt Medializace. Tyto aktivity se konají ve spolupráci s členskými obcemi. Jedná se o poutě na sv. Annu, na Loretu s procesím k Andělíčku. Tyto vyjmenované poutě jsou s hudebním doprovodem na dobové nástroje, jak za starých časů. Veřejnost má velký zájem o tématické vycházky. Počátekm roku byla uspořádána vycházka k Pilskému rybníku s odborným výkladem. V rámci sportovních akcí se odehraje tradiční IV. ročník turnaje v malé kopané v Jičíněvsi a v měsíci září "Sousedský volejbal" ve Slavhosticích.

V rámci projetku jsou hrazeny provozní a mzdové náklady zajišťující činnost svazku.

Kromě MAS OZJ spolupracujeme s Univerzitou Pardubice. Studenti představují výsledky bádání zaměřené na památky a historii Mariánské zahrady. Kolokvium se konalo v měsíci červnu v kapli sv. Jana Nepomuckého v Bukvici a poté se šlo do terénu. Druhý den proběhla přednáška na téma: Mariánská zahrada s kronikáří jičínského okresu.

 

Spolupráce s Akademií J.A.Komenského

Úspěšná spolupráce s Akademií J.A.Komenského pokračuje i v letošním roce. Akademii byl schválen výše uvedený projekt, který je spolufinancován z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Královéhradeckým krajem. Cílem projektu je podpora distančního vzdělávání tvorbou e-learningových kurzů, používání moderní techniky při výuce (interaktivní tabule), vyzkoušet fungování a přínosy. Projekt je zaměřen na profesní jazykové vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a obchodních dovedností.

Aktuality:

Spolupráce s Univerzitou Pardubice:

Několik let se plánovala spolupráce s Univerzitou Pardubice a v letošním školním roce se uskutečňuje. Studenti pracují na projektu "Inovace studijního programu Historických věd Filosofické fakulty a Výtvarných umění Fakulty restaurování Univerzity Pardubice".

Aktuality:

MAS - místní akční skupina

Mariánská zahrada je členem MAS Otevřené zahrady Jičínska, byla spoluzakládajícím členem v r. 2005. V současné době se zpracovává strategie pro další rozvoj a pro čerpání peněz metodou Leader. Další informace naleznete v aktualitách k projektu.

Aktuality:

Usnadnění přístupu k celoživotnímu vzdělávání na venkově

Akademie J.A. Komenského oblast Jičín zpracovává tento projekt a DSO MZ spolu s Oblastní hospodářskou komorou Jičín jsou partnery. V rámci projektu se vypracovávají 2 nové moduly pro výuku - Geografický informační systém a Cestovní ruch. Kurzy budou ověřovány v pilotních projektech. Poté budou dopracovány osnovy a příručky. Příručky se vytisknou pro další kurzy, které, jak doufáme, budou následovat. Bylo zakoupeno vybavení pro mobilní učebnu, které umožní dojíždět za účastníky kurzů do jednotlivých obcí a zpřístupní jim tak vzdělávání. Projekt byl zahájen 1.1.2007 a bude ukončen 30.11.2007, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Aktuality:

Medializace turistické oblasti Mariánská zahrada

V rámci programu SROP realizuje DSO Mariánská zahrada výše uvedený projekt v období 04/2006 - 06/2007. Cílem projektu je seznámit širokou veřejnost s touto oblastí, přiblížit kulturní a přírodní památky a historii. Bude vytvořeno několik skládanek, publikace, CD a DVD. Pro střediskové obce budou vyrobeny informační tabule, které budou umístěny na vhodném místě a budou informovat o historii obce. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Královéhradeckým krajem.

Aktuality:

Medializace turistické oblasti Mariánská zahrada II

Dne 29.1.2010 byla podána žádost o dotaci na druhý projekt Medializace z ROP NUTSII Severovýchod v prioritní ose 3: Cestovní ruch, oblast podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR. Cílem projektu je pokračovat v podpoře dalšího rozvoje turistického ruchu a vytvořit nové propagační materiály, informační tabule v obcích, organizovat propagační akce. V případě, že projekt bude schválen, bude se realizovat v období 09/2010-11/2011. Plánovaný rozpočet je cca 1,5 mil. Kč.

Aktuality: